Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

04.01.2022 26 min

Dallahmasten akte orre gærja daaroen- jïh åarjelsaemiengïelesne båata. Maagkeres gærja daate lea, jïh gie dam tjaaleme åadtjoeh daenbiejjien govledh. Buerie båateme.

Medvirkende

Gjest:
Dan Jonas Danielsen Sparrok
Gjest:
Ramona Linnea Sørfjell Kappfjell
Programleder:
Ailin M. Danielsen