Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

04.11.2021 · 26 min

Evtebe våhkoe lij gïelevåhkoe, jïh manne lim Snåasesne gusnie dah ovmessie öörnemh maanide- jïh noere almetjide abpe våhkoen utnih. Daenbijjien åadtjoeh govledh maam dah dubpende dorjeme. Buerie båateme.

Medvirkende

Gjest:
Britt Sparrock
Gjest:
Ola Stinnerbom
Gjest:
Saara Hermansson
Omtalt:
Cecilia Persson
Programleder:
Ailin M. Danielsen