Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

07.12.2021 · 26 min

Akte noere artiste aadtjegh stipeende åadtjoejih. Daenbiejjien åadtjoeh dan bïjre govledh, jïh aaj maam dïhte edtjh dan jåvlen darjodh. Buerie båateme.

Medvirkende

Gjest:
Saara Hermansson
Programleder:
Ailin M. Danielsen