Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

01.12.2022 26 min

Dallahmasten HMS båatsoesne prosjeekte golme jaepie heevehte. Dah aaj akte orre ektiebarkoe digitaale viehkievirhtine aalkeme. Maagkeres prosjeekte lea dïhte, guktie orreme prosjektine barkedh jïh maagkeres ektiebarkoem aalkeme? Dam åadtjoeh daenbiejjien govledh.

Medvirkende

Gjest:
Johan Martin Stenfjell
Programleder:
Ailin M. Danielsen