Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

25.10.2022 26 min

Aejlegen dellie gïelevåhkoem Snåasesne rihpesti, jih åadtjoeh ånnetji dan bijrem govledh daenbiejjien. Aaj åadtjoeh govledh ahte daelie 10 vielie almetjh maehtieh ubmejesaemiengielem soptsesdidh.

Medvirkende

Gjest:
Hanne-Lena Wilks
Gjest:
Helena Isaksson
Gjest:
HM Kong Harald V
Gjest:
Simon Forsmark
Omtalt:
Mikkel Eskil Mikkelsen
Programleder:
Ailin M. Danielsen