Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

06.10.2022 26 min

Sijti jarnge Aarbortesne, akte organisasjovne Ungarisnie jïh organiasjovne Nederlaantesne göökte millijovnh kråvnah dåarjoe ektesne åådtjeme. Dah edtjieh akte prosjeektem aelkedh, jïh datne åadtjoeh dan bijre daenbiejjien govledh. Aaj åadtjoeh govledh gåessie Paul Vesterfjell Staaloen bijre såårnih.

Medvirkende

Gjest:
Josefina Skerk
Medvirkende:
Paul Vesterfjell
Programleder:
Ailin M. Danielsen